L’AFA té com a objectius agrupar el conjunt de pares i mares de l’escola que de forma voluntària decideixen integrar-s’hi, per tal de ser un instrument de representació i participació en tot allò que afecta l’activitat dels nostres fills, donar suport a les activitats que realitza el centre escolar i complementar-les.

 

L’AFA forma part del Consell Escolar del centre i com a tal manté reunions amb l’equip educatiu i l’Ajuntament per aclarir dubtes, fer propostes, reivindicar millores per l’escola…, en definitiva, contribuir al millor funcionament del centre i aconseguir la millor atenció per els nostres fills.

 

L’AFA s’organitza entorn de la Junta, formada per un president, un vicepresident, un secretari, un tresorer i diversos vocals, elegits democràticament i periòdicament, que es reparteixen les responsabilitats i feines que cal desenvolupar per aconseguir els objectius fixats.
Funcions i activitats:
Totes les activitats vetllen pels interessos dels nens i pretenen proposar i desenvolupar millores que puguin beneficiar-los.
La participació de tots els pares, i no només dels membres de la Junta, la converteix en una AFA activa i de gran benefici per als alumnes de l’escola.
Les funcions que té i les principals activitats que desenvolupa són, entre d’altres, les següents:

 

  • Suplir les mancances de l’escola per tal que disposi de les instal·lacions i material bàsic per educar els nostres fills/es.
  • Proposar i gestionar activitats extraescolars.
  • Organitzar la venda de llibres de text.
  • Oferir el servei d’acollida “bon dia” i “bona tarda”.
  • Mantenir contacte periòdic amb la direcció de l’escola.
  • Proposar activitats útils per als pares i alumnes, preparar les festes de l’escola, demanar i mantenir contactes amb l’Ajuntament, amb AFA d’altres escoles i amb altres entitats vinculades al món educatiu, etc.

 

Totes les tasques que es porten a terme dins de l’AFA les fan de manera voluntària i desinteressada els pares i mares membres de la Junta.

 

Com es finança:
Com és lògic, dur a terme moltes activitats suposa fer front, entre d’altres, a despeses de gestió, de contractació, de compra de material, etc.

 

Per finançar aquestes despeses, l’AFA cobra una quota anual de 25€ per 1 fill/a, en cas de 2 fills/es la quota es de 38€, en cas de 3 fills/es o més la quota anual es de 43€ (Per accedir a aquests descomptes els germans han d’estar estudiant tots a la mateixa escola Les Falgueres). Aquesta quantitat i l’ alta de soci es fa de forma online al seguent enllaç:

https://www.afafalgueres.cat/botiga/

 

A banda de la quota anual, la Junta de l ‘AFA cerca i gestiona tants ajuts oficials i particulars com li és possible.

 

Tots som importants per a millorar l’ escola i l’ educació dels nostres infants!      #EntreTotsITotesHoFarem