L’ #AFAFalgueres s’ encarrega d’ organitzar i gestionar activitats extraescolars amb l’ objectiu de donar una formació complementària a la docent exercida per l’ escola, en aquesta pàgina hi trobareu tota l’ informació d’ aquesta comissió i totes les activitats extraescolars que gestiona.

Les quotes s’han calculat tenint en compte cada dia que es farà l’activitat durant el curs i dividint-ho en 3 rebuts (les festes i excursions ja estan descomptades).

Els cobraments a les famílies es faran trimestralment i per avançat, mitjançant un rebut que s’haurà de fer efectiu al número de compte de l’AFA (transferència o pagament al banc); us el farem arribar abans que comenci l’activitat.

Totes les activitats són d’octubre a maig (si no s’indica altra cosa).

L’AFA es reserva el dret d’anul·lar o modificar les activitats en funció de les inscripcions.

MOLT IMPORTANT!! Consulteu la normativa per qualsevol dubte.

Atenció: el pagament de l’activitat o la inscripció a aquesta suposa l’acceptació automàtica de la normativa.

Per a qualsevol aclariment podeu enviar un Mail a l’ adreça extraescolars@afafalgueres.cat

o bé trucar al telèfon 644 87 28 15 (Extraescolars).

Durant el curs us farem comunicats a través del email, telèfon o whatsapp proporcionats en el moment de la inscripció.

Es molt important que per rebre els comunicats per whatsapp tingueu memoritzat al vostre telèfon mòbil el telèfon 644872815.

En cas de no fer-ho no rebreu els missatges!!!

Els comunicats en paper poden arribar amb un cert retràs (si no rebeu cap e-mail de part nostra al llarg del curs, penseu que pot ser hi ha hagut algun error en la transcripció; en aquest cas, poseu-vos en contacte amb nosaltres).

En les activitats de la tarda, els primers 15 minuts seran per berenar.

És imprescindible la puntualitat en la recollida del nens, sobre tot en les activitats de la tarda (com s’explica a la normativa, l’absència de puntualitat per recollir als nens pot tindre greus conseqüències).

Aquest curs 2021-2022 poden variar aquestes dates que son orientatives.

Primer pagament del 1-10 d’octubre.

Segon pagament del 1-10 de desembre.

Tercer pagament del 1-10 de març.

El no pagament en els termes previstes pot donar lloc a l’expulsió del nen de l’activitat (sobre tot si hi ha llista d’espera per la realització d’aquesta).

Recordeu que per realitzar activitats extraescolars s’ha de ser soci de l’AFA.

Períodes alta

Aquest curs lectiu 2021-2022, les dates son orientatives degut a l’ incidència de el Covid-19.

DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ: DILLUNS 20 DE SETEMBRE.

INICI DE LES ACTIVITATS: el 4 d’octubre, EXCEPTE MECANOGRAFIA inici finals de setembre (pendent de confirmació de data).

Períodes Baixa

2n trimestre – fins al 10 de desembre (fi activitat el darrer dia abans de Nadal).

3r trimestre – fins al 10 de març (fi activitat el darrer dia abans de Pasqua).

La preinscripció (mes de maig) e inscripció (mes de setembre), es farà online a través d’un link que us farem arribar. S’han de respectar els terminis d’inscripció.

En el transcurs del curs us podreu inscriure o donar de baixa posant-vos en contacte amb nosaltres per e-mail extraescolarsfalgueres@gmail.com o extraescolars@afafalgueres.cat per telèfon. 644 87 28 15.

NORMATIVA EXTRAESCOLARS GESTIONADES PER AFA FALGUERES (2021-2022)

Tota la normativa es aplicable a totes les famílies pel simple fet que el nen participi a l’activitat : no cal acceptació escrita signada pels pares.

La inscripció a l’activitat i el pagament d’aquesta es considera com acceptació de la normativa d’Extraescolars de l’AFA Falgueres.
• Els cobraments a les famílies es faran en tres rebuts durant el curs (octubre/desembre/març), mitjançant un rebut que s’haurà de fer efectiu al número de compte corrent de l’AFA que s’indicarà en el mateix i que us farem arribar a través de l’escola. Els pagaments s’han de fer del 1-10 d’octubre, del 1-10 de desembre, i del 1-10 de març.
• En cas de no fer efectiu els pagaments dins els terminis establerts, la inscripció quedarà automàticament cancel·lada i l’alumne no es recollirà per a realitzar l’activitat extraescolar.
• Les activitats proposades es faran sempre que el nombre d’inscrits superi una ràtio mínima que la faci viable. Les activitats podran anul·lar-se, variar d’horari ,o obrir-se nous grups (a criteri de l’AFA).
• Els preus definitius es comunicaran a principi de curs, però podran ser modificats segons variacions en el nombre d’alumnes i altres imprevistos.
• L’AFA no estarà obligada de retornar els diners en cap cas.
• S’han de respectar les dates establertes a principi de curs per a les altes/baixes i pagaments a les activitats extraescolars. El no respectar aquestes dates, sobre tot si es de forma repetida, pot suposar l’expulsió de l’alumne de l’activitat.
• En cas de places limitades, si el nombre de sol·licituds supera el màxim, els criteris d’accés a l’activitat seran, per aquest ordre:
• haver realitzat la preinscripció,
• haver desenvolupat l’activitat el curs anterior i
• ordre d’inscripció / rebuda de les butlletes.
• S’obrirà una llista d’espera per als alumnes inscrits que no hagin pogut accedir a l’extraescolar. S’avisarà a les famílies si queda alguna plaça lliure i els continua interessant l’accés a l’extraescolar.
• Es prega puntualitat a la recollida dels nens un cop acabada l’activitat. Els monitors estan contractats dins una franja horària. Fora d’aquesta, i dintre de les possibilitats del centre, es durà al nen al servei de bona tarda, que haurà de ser pagat segons els preus vigents. En cas de que el centre o el servei de bona tarda no puguin assolir la custòdia del menor, s’avisarà a l’autoritat competent (mossos d’esquadra, policia, etc.) El no compliment d’aquest horari, sobre tot de forma reiterada, pot comportar l’expulsió de l’alumne de l’activitat, no podent inscriure’s en cap altra.
• És motiu d’expulsió d’una activitat el mal comportament, la falta de respecte als monitors o als companys, el fet de no cuidar el material comú, així com el fet de no respectar els gestes de barrera i altres recomanacions del monitor, etc.
• No està permès l’accés dels pares, mares i tutors a les classes sense el permís dels monitors.
• Les absències a les activitats no es descomptaran.
• No es obligatori recuperar les sessions perdudes per qualsevol motiu, com per exemple, coincidència amb dia festiu, ni per excursions ni d’altres situacions que les puguin causar. Si l’AFA necessita fer un canviament de l’horari de forma puntual, es privilegiarà l’interès de la majoria sobre el d’uns pocs alumnes.
• Els alumnes apuntats a extraescolar en horari de tarda, sortiran i per tant es recolliran per la porta principal de l’escola, per davant. Els pares o tutors son responsables únics de recollir als seus fills a l’hora convinguda.
• És obligatori ser soci de l’AFA per a poder realitzar qualsevol activitat extraescolar i també és imprescindible estar al corrent de tots els pagaments de l’AFA (no únicament amb Extraescolars).
• Les activitats d’esport que necessiten equipació, com és el cas de judo amb el quimono, el monitor/coordinador proposarà l’equipació i l’hauran de comprar les famílies.
• Es consideraran mitjans de comunicació oficial el e-mail, els whatsapps, les trucades telefòniques, i les circulars en paper.
• Els coordinadors de les activitats declinen tota responsabilitat legal dels imprevistos que es puguin donar. L’AFA disposa d’una assegurança civil.
Normativa que s’accepta pel simple fet d’inscriure al nen a l’activitat.

En relació amb la situació de pandèmia generada per la COVID19, els pares o tutors accepten les següents condicions:
-que són coneixedors del context de pandèmia actual provocada per la COVID19 i que accepten les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de l’activitat extraescolar, en la qual el menor participa. Així mateix, entenen que l’equip de dirigents i l’entitat organitzadora de l’activitat no són responsables de les contingències que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l’activitat.
-que han estat informats i estan d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les actuacions necessàries que s’hagin de dur a terme si apareix el cas d’un participant amb simptomatologia compatible amb la COVID19 durant el desenvolupament de l’activitat.
-que s’encarreguen d’aportar la quantitat necessària de mascaretes per al participant, per als dies que duri l’activitat, en cas que així ho requereixi l’equip de dirigents o el monitor.
-que informaran el monitor i l’entitat organitzadora sobre qualsevol variació de l’estat de salut del participant que pugui esser compatible amb la simptomatologia COVID19 mentre duri l’activitat, així com de l’aparició de qualsevol cas de COVID19 en el seu entorn personal.
-així mateix, declaren que el participant no pateix cap malaltia ni simptomatologia compatible amb la COVID19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol quadre infecciós.
-també declaren que el participant no ha conviscut o no ha tingut contacte estret amb una persona positiva de COVID19 confirmada o amb una persona que ha tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a la realització de l’activitat.
-en cas que el participant pateixi una malaltia, declaren que els serveis mèdics han valorat positivament i de manera individual la idoneïtat de la seva participació en l’activitat.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

2021-09-16T18:48:21+00:00

Art i creativitat

Aquest any a l'activitat extraescolar d’ART I CREATIVITAT no aprendrem ni a dibuixar ni a pintar... perquè de dibuixar i pintar ja en sabem tots! Això sí, farem servir molts papers, tants papers com sigui necessari; pintarem sense sortir de la ratlla i sobretot pintarem sense fer gaire cas de les ratlles; procurarem no haver d’utilitzar mai la goma d’esborrar; i barrejarem tots els colors intentant [...]

2021-05-31T12:25:49+00:00

Piscina (activitat en estudi)

ACTIVITAT EN ESTUDI PER EL CURS 2021/2022 L' exercici físic que s' aconsegueix amb la pràctica de la natació es molt important per el desenvolupament i creixement tan físic com a emocional dels infants. La piscina aporta coordinació, mobilitat del cos fent-la altament recomanable la seva pràctica. Els pares tindran que decidir el dia/dies i l’hora d’assistència. Serà responsabilitat dels pares portar-los i recollir-los de [...]

2021-09-15T14:02:02+00:00

Escola esportiva infantil

ACTIVITAT EN ESTUDI PER EL CURS 2021/2022 Les activitats que es realitzin al gimnàs de l'institut, els recull el monitor i els porten a l'institut, que és on els recullen els pares a les 18:15 a la porta. Al gimnàs de l'institut, l'aforament a dia d'avui està al 70% = 15 nens, però podria ser baixat pel Procicat: en aquest cas, si la normativa ho [...]

2021-09-15T13:58:42+00:00

Funky

ACTIVITAT EN ESTUDI PER EL CURS 2021/2022 Les activitats que es realitzin al gimnàs de l'institut, els recull el monitor i els porten a l'institut, que és on els recullen els pares a les 18:15 a la porta. Al gimnàs de l'institut, l'aforament a dia d'avui està al 70% = 15 nens, però podria ser baixat pel Procicat: en aquest cas, si la normativa ho permet, [...]

2021-05-31T12:26:53+00:00

Escacs (En estudi)

ACTIVITAT EN ESTUDI PER EL CURS 2021/2022 Vols aprendre a jugar a escacs? Millora la concentració, l' estratègia i el raonament lògic. Cursos:  De 3er. a 6è (Dimecres de 12.30 a 13.30 h) Preu:  3 Rebuts de 38€ A càrrec de Luis Enrique Valle. Lloc: aula de l'escola. Mínim 10 alumnes

2021-05-31T12:27:27+00:00

Robòtica a Cicle Inicial de Primària (en estudi)

ACTIVITAT EN ESTUDI PER EL CURS 2021/2022 Aquesta activitat vol donar continuïtat a “Innova’t 1” introduint l’alumnat al treball amb robots més complets com són els Lego Mindstorms EV3. Totes les activitats es plantegen a partir del treball cooperatiu amb petits grups de 3-4 alumnes, que treballen amb un sistema de rols variables. Cada deu minuts tots els membres dels grups s’alternen les tasques d’enginyer, [...]

2021-09-15T14:26:20+00:00

Robòtica Infantil (en estudi)

ACTIVITAT EN ESTUDI PER EL CURS 2021/2022 Els alumnes alternaran activitats creatives amb activitats de multimèdia, de construcció o de treball de l’enginy, encaminades a potenciar i estimular els aprenentatges adquirits a l’aula i sempre de forma lúdica. Els alumnes s’introduiran a la robòtica per mitjà de robots creats i dissenyats pels més petits de la casa, com són el Pleo o les Bee-bots. Crearan [...]

2021-09-15T13:35:56+00:00

Escola Esportiva Primària (en estudi)

ACTIVITAT EN ESTUDI PER EL CURS 2021/2022 Les activitats que es realitzin al gimnàs de l'institut, els recull el monitor i els porten a l'institut, que és on els recullen els pares a les 18:15 a la porta. Al gimnàs de l'institut, l'aforament a dia d'avui està al 70% = 15 nens, però podria ser baixat pel Procicat: en aquest cas, si la normativa ho [...]

2021-09-16T17:23:47+00:00

Mecanografia II (En estudi)

ACTIVITAT EN ESTUDI PER EL CURS 2021/2022 CURS DE PERFECCIONAMENT i TALLER D'INFORMÀTICA I Aquest curs s'adreça a aquells alumnes que ja han realitzat algun curs d’iniciació a la mecanografia ja sigui amb nosaltres o bé amb algun altre sistema. La prioritat d'aquest curs és la d' aprofundir en els coneixements de mecanografia (adquirir més velocitat) i treballar programes d'ofimàtica relacionats amb els treballs que han [...]

2021-09-16T17:23:20+00:00

Mecanografia I

ACTIVITAT EN ESTUDI PER EL CURS 2021/2022CURS BÀSIC DE MECANOGRAFIA - IniciacióEl curs bàsic de mecanografia s'adreça a nens i nenes de P5 fins a 6è de primària que volen iniciar el seu aprenentatge en la mecanografia. L'objectiu d'aquest curs és saber teclejar amb fluïdesa i amb tots els dits per a poder adquirir rapidesa i estalviar temps en l'elaboració de treballs. Els alumnes que tenen [...]

2021-05-31T12:29:44+00:00

Plàstica (en estudi)

ACTIVITAT EN ESTUDI PER EL CURS 2021/2022 Realitzar treballs fàcils i pràctics tot potenciant les activitats motrius fines. Donant a conèixer una gran varietat de materials per treballar-hi (fang, plastilina, aquarel·les, pastel, guixos...) i estimular la creativitat. Cursos: P4 i P5 (Dimarts de 14 a 15 h) 1r i 2n. (Dilluns de 14 a 15 h) De 3r a 6è (Dimarts de 12.30 a 13.30 [...]

2021-09-15T13:45:50+00:00

Anglès (En estudi)

ACTIVITAT EN ESTUDI PER EL CURS 2021/2022 Reforçar i millorar el nivell adquirit a l'escola. Perfeccionar la pronunciació i comprensió de l'anglès. Potenciar l'expressió i interacció oral mitjançant la immersió lingüística. Encaminar el alumnes als Exàmens Oficials per nens de la Universitat de Cambridge i presentar els interessats a aquests exàmens (100% d'aprovats de l’escola Les Falgueres a la Convocatòria del curs passat)...i, perquè no?... divertir-se [...]